You are here:

Waarom we het doen

M4F speelt in op de blijvende behoefte
om de detentieperiode te verlengen en

gedetineerden uit te rusten met artistieke en technische vaardigheden die op de arbeidsmarkt kunnen worden gebruikt. Deze originele ervaring kan bijdragen aan het terugdringen van de recidive onder ex-gedetineerden en tegelijkertijd de behoeften van de muziekproductiesector combineren met het potentieel van gedetineerden.

Enkele algemene gegevens over de penitentiaire omgeving

Op dit moment zijn er 580.000 gevangenen in de 27 EU-landen

Gemiddeld zijn er 120 gevangenen per 100.000 inwoners (in Turkije – partnerland in M4F – zijn dat er 355), waarvan 7% vrouwen, 2,5% jongeren (14.000 in de EU), 22% buitenlanders, ongeveer 20% jongeren jonger dan 30 jaar, maar met grote onevenwichtigheden tussen landen, vooral wat betreft gedetineerde buitenlanders (Eurostat 2021; European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2021).

Er wordt bevestigd dat de recidive hoger is onder jongeren in het eerste jaar na vrijlating en onder jongeren die al een crimineel verleden hebben (Raad van Europa, Jaarlijkse Strafstatistieken 2021). Hetzelfde rapport bevestigt helaas de algemene vermindering van de financiering voor alternatieve maatregelen voor detentie en voor innovaties binnen de gevangenis. Deze situatie werd verergerd door de pandemie, die de afgelopen twee jaar veel van de geplande educatieve of zogenaamde ‘behandelings’-activiteiten heeft vertraagd. Ze zouden bijdragen aan de rehabiliterende functie van de straf om de toekomstige inzetbaarheid te bevorderen.

Onderwijsactiviteiten

Jonge gevangenen die enige activiteit uitoefenen (educatief, recreatief) vormen gemiddeld 1/5 van het totaal, en slechts 3% heeft de mogelijkheid om voor externe bedrijven of entiteiten te werken (ook buiten de gevangenis). Toch is het al lang bevestigd dat onder gevangenen die een baan zoeken, de recidive radicaal afneemt, en dit genereert een beslissende virtueuze cirkel (Harsh or Humane? Detention Condition and Recidivism, Einaudi Institute for Economics Finance 2014).

Hoewel onderwijs en werk in de gevangenis essentiële acties zijn om de sociale re-integratie van gevangenen te bevorderen, wil het project hun activering vergemakkelijken door workshops en productieruimtes te creëren die verband houden met de artistieke wereld van hiphop. Deze cultuur is een krachtig middel gebleken voor betrokkenheid, bewustzijn en zelfexpressie voor kansarme jongeren over de hele wereld en vooral voor degenen die het risico lopen afwijkend gedrag te vertonen, al veroordeeld zijn of in hun proeftijd zitten.

Support well-being and personal expression

educational and rehabilitation processes of convicted young people through non-formal, musical, and technical education programs in European (and Turkish) correctional facilities.

Increase redemption opportunities for young people

with criminal convictions or on probation, detention or postdetention through the development of occupational, artistic, and technological skills in the hip-hop market.

Improve the skills and intervention models of educators (generally youth workers)

inside or outside of prison to incorporate and expand these music education processes in the criminal justice system.

Offer new professional and job opportunities

to young inmates or former inmates, developing synergies and collaborations with music production and art companies.

Stabilise and increase the introduction of spaces/workshops for musical experimentation and production

considering the differences between national criminal justice systems,in correctional facilities, both those for juveniles (up to 18 or 22 years of age) and adults (18 and over).

Hiphopcultuur

Music For Freedom heeft in de kern enkele van de disciplines eigen aan de hiphopcultuur.

In de jaren zeventig vertegenwoordigde hiphop de artistieke expressie van Afro-Amerikaanse minderheden, vervolgens uitgebreid tot die van Latino’s die naar de VS migreerden, en verspreidde zich daarna snel over de hele wereld, wat de belangstelling en het enthousiasme van jonge mensen trok, vooral de gemarginaliseerden.

Zo werd het van een instrument van sociale verlossing een van de belangrijkste manifestaties van de mondiale hedendaagse kunst met zijn belangrijkste uitingen: vocale expressie – rap -; de lichamelijke expressie – dans, breaking – ; de visuele expressie – graffiti – en de muzikale versie – DJing

Jarenlang zijn deze vormen een effectief middel geweest om de nood van jongeren te kanaliseren via de praktijken van niet-formeel onderwijs. Ze worden ook veel gebruikt bij rehabilitatieactiviteiten met gevangenen; de context is echter nog steeds experimenteel, grotendeels ongereguleerd en afhankelijk van de beschikbaarheid van individuele operators of artiesten.

Europees perspectief

De financiering van dit project vertegenwoordigt een geweldige kans gezien het feit dat – op zeldzame uitzonderingen na – het nationale overheidsbeleid in Europa nog steeds ver verwijderd is van het permanent investeren van fondsen in gestructureerde en duurzame programma’s voor niet-formeel onderwijs in de gevangenis.

In veel gevangenissen zijn beroepsopleidingen aanwezig, maar er is een gebrek aan workshops of ondernemende investeringen in de recreatieve en artistieke muzieksector. Om deze reden wil het project zich hierop concentreren om de ontwikkeling van daadwerkelijke vaardigheden en werkgelegenheid te bevorderen.

De verantwoordelijkheid voor het uitrusten, opleiden en bouwen van bruggen met de buitenwereld wordt gedelegeerd aan de goede wil van de derde sector, het vrijwilligerswerk.

De opening van permanente werkplaatsen voor muzikale creatie en productie in gevangenissen vereist investeringen in menselijke en materiële middelen die een adequaat eerste antwoord kunnen vinden in de financiering van KA2.

Dit zou het eerste gefinancierde Erasmus+project
zijn dat hiphop combineert met de strafrechtwereld.